Kalender

stadgar

(2010-09-13)

1. Föreningen  
Föreningen är Swedish Association for Information Security (SAISec). 
2. Ändamål
SAISec är en intresseförening för den som läst eller läser säkerhetsinformatik vid universitet eller högskola. Föreningens ändamål är att främja och påverka utbildning och forskning i säkerhetsinformatik samt vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan akademi och yrkesliv. 
3. Styrelsens säte
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
 
4. Medlemskap
Medlem är den som är upptagen i föreningens medlemsförteckning och har erlagt medlemsavgift samt uppfyller dessa stadgar.
 
5. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen bestående av ordförande, fyra ledamöter och högst tre suppleanter.
Styrelseledamöter utses av årsmötet bland föreningens medlemmar. Ordföranden väljs för ett år, övriga ordinarie ledamöter för två år. Två av de ordinarie ledamöterna väljs vid ett årsmöte och två vid det därpå följande. Suppleanter väljs för ett år.
Styrelsen utser bland ledamöterna vice ordförande och kassör. Ansvarig för utbildningen i Säkerhetsinformatik vid institutionen för Data- och systemvetenskap skall vara ständigt adjungerad medlem i styrelsen. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Ett styrelsemöte bör hållas minst var sjätte månad. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. Av dessa skall minst en styrelsemedlem vara rodinarie styrelsemedlem.
Styrelsen skall verka i enlighet med föreningens målsättning och tillvarata medlemmarnas intressen samt organisera arbetet inom sig.
Styrelsen är ansvarig för sin förvaltning. 
Föreningen tecknas av kassör och ordförande var för sig.
 
6. Årsmöte
Föreningens årsmöte skall årligen hållas före september månads utgång.
Kallelse skall utsändas minst tre veckor före mötet.
Stadgeenligt utlyst årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter kallelsen är närvarande.
Valberedningens ordförande skall utses vid årsmötet.
 
7. Ärenden vid årsmöte
Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
4. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
5. Verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk rapport
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Årsavgift
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av medlem senast dagar före mötet
11. Val av ledamöter till föreningens styrelse
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning

8. Stadgar
Ändring av stadgar skall beslutas av årsmöte. Stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte.
9. Räkenskapsår
Räkenskapsår skall vara detsamma som för Institutionen för Data- och Systemvetenskap.
10. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet.
Beslut om upplösning kan endast fattas om ärendet finns upptaget på den till kallelsen bifogade föredragningslistan. Till kallelsen bifogas även styrelsens förslag till hur kvarvarande tillgångar skall disponeras. Medlemmar har rätt att lämna förslag till hur tillgångarna ska disponeras enligt SAISec stadgar 7.10.
Beslut om upplösning skall även innefatta beslut om hur föreningens tillgångar skall disponeras.