årsmöte

Årsmöte för SAISec
25 september 2017
Plats: Nod-huset rum M20, Kista

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande
Baris Korkmaz

3. Val av mötessekreterare
Per Strömsjö

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Oscar Ferm och Tove Wätterstam

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.
Ja, kallelse utsändes tre veckor och 45 minuter före årsmötet.

7. Verksamhetsberättelse
Tidigare utsänd, godkändes, bifogas protokollet. Mingelaktiviteten ”Vägen ut” i
april framstår som årets höjdpunkt.

8. Revisionsberättelse
Revisor Yngve Monfelt tillstyrkte ansvarsfrihet. Verifikationerna stämmer. Att
föreningen noterat fyra nya medlemmar trots en låg profil är beundransvärt,
menade revisorn.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Årsavgift
Medlemsavgiften beslöts höjas till 100 kronor.
Beloppet ansågs lågt men en viss avgift signalerar att föreningen ger ett värde
samt underlättar förvaltningen av medlemsregistret. Frågan om praktikaliteter
kring avgiften hänsköts till den nya styrelsen.

11. Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen
Ett förslag har inkommit från Yngve. Förslaget begrundades men behandlingen
uppsköts till senare tillfälle.

12. Val av ledamöter till föreningens styrelse
Baris Korkmaz, ordförande omval 1 år
Christina Gustavsson, ledamot omval 2 år
Per Strömsjö, ledamot omval 2 år
Perry Göransson, ledamot kvarstår 1 år
Päivi Morell Heinänen, ledamot kvarstår 1 år
Jesper Bergman, suppleant omval 1 år
Daniel Rzhenetskyi, suppleant nyval 1 år
Oscar Ferm, suppleant nyval 1 år

13. Val av revisorer
Louise Yngström och Yngve Monfelt

14. Val av valberedning
Tove Wätterstam och Louise Yngström

15. Val av valberedningens ordförande
Tove Wätterstam

16. Mötets avslutande
Slut.

No comments:

Post a Comment