Kalender

årsmöte

Årsmöte för SAISec
25 september 2018
Plats: SopraSteria, Vasagatan, Stockholm

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande
Christina Gustavsson

3. Val av mötessekreterare
Per Strömsjö

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Oscar Ferm och Perry Göransson

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

6. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt.
Ja, kallelse utsändes i osedvanligt god tid före årsmötet

7. Verksamhetsberättelse
Tidigare utsänd, godkändes

8. Revisionsberättelse
Revisorerna Yngve Monfelt och Louise Yngström tillstyrkte ansvarsfrihet

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

10. Årsavgift
Föreningen har låga omkostnader, i huvudsak domännamn och årsmöte. För övriga aktiviteter åtnjuter vi sponsorstöd. Medlemsavgift 100 kronor per brutet kalenderår gäller från juli 2018. Swish anbefalles som betalningsmetod.

11. Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen
Några förslag av karaktären diskussionspunkter uppsköts till efter mötet.

12. Val av ledamöter till föreningens styrelse
Baris Korkmaz, ordförande omval 1 år
Christina Gustavsson, ledamot kvarstår 1 år
Per Strömsjö, ledamot kvarstår 1 år
Oscar Ferm, ledamot nyval 2 år
Päivi Morell Heinänen, ledamot omval 2 år
Perry Göransson, suppleant nyval 1 år
Kian Rozi, suppleant nyval 1 år
Jesper Bergman, suppleant omval 1 år
Daniel Rzhenetskyi, biträdande suppleant omval 1 år

13. Val av revisorer
Louise Yngström och Yngve Monfelt omvaldes

14. Val av valberedning
Tove Wätterstam och Louise Yngström omvaldes

15. Val av valberedningens ordförande
Tove Wätterstam omvaldes

16. Mötets avslutande
Slut

No comments:

Post a comment