annual meeting

Årsmöte för SAISec
28 september 2015
Plats: Nod-huset rum M20, Kista


1. Val av mötesordförande
Christina Gustavsson

2. Val av mötessekreterare
Per Strömsjö

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Tove Wätterstam och Jesper Bergman

4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

5. Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
Ja, kallelse utsändes minst tre veckor före årsmötet (6 sep).

6. Verksamhetsberättelse
Mötesordförande sammanfattade årets verksamhet.

Under året har Asgeir Davidsson och Fredrik Björck lämnat styrelsen på egen begäran. Styrelsen har dock varit beslutsmässig vid styrelsemöten.

SAISec har medverkat vid Karriärinformation gällande cybersäkerhet (2014-10-10). Föreningen har också genom en skrivelse till DSV:s styrelse verkat för att institutionen ska återinföra informationssäkerhet/Cyber Security som ett fokusområde.

Den emotsedda nya masterutbildningen har startat i höst.

SAISec har sedan två år tillbaka en medlemsavgift på 0 kr. Föreningen har låga kostnader men utan intäkter innebär det ändå att kapitalet minskar.

Under verksamhetsåret har tre protokollförda styrelsemöten hållits samt ett flertal arbetsmöten i samband med skrivelsen till institutionen.

7. Revisionsberättelse
Revisorerna har inte funnit några oegentligheter.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Årsavgift
Medlemsavgiften beslöts förbli noll kr ytterligare ett år.


10. Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen
Inga förslag hade inlämnats.

11. Val av ledamöter till föreningens styrelse
Baris Korkmaz, ordförande 1 år
Christina Gustavsson, ledamot 2 år
Per Strömsjö, ledamot 2 år
Perry Göransson, ledamot kvarstår 1 år Päivi Morell Heinänen, ledamot kvarstår 1 år Jesper Bergman, 1:e suppleant 1 år


12. Val av revisorer
Louise Yngström och Moona Faizi

13. Val av valberedning
Tove Wätterstam och Ilkka Ritala

14. Val av valberedningens ordförande
Tove Wätterstam

No comments:

Post a Comment